templom feher eg felho

Plébániánk

A veszprémi Regina Mundi
(Világ Királynéja)
Plébániatemplom

A templom története

    A csúcsíves templomot 1860-ban Ranolder János megyéspüspök építtette az angolkisasszonyok zárdájával egy időben. A templomot 1860 szeptember 16-án az iskola megnyitásakor maga a püspök szentelte fel a Boldogságos Szűz Mária Nevének tiszteletére. A terveket Szentirmay (Scharnbeck,) József készítette a bécsi fogadalmi templom mintájára, neogót stílusban. A rendház-iskola együttese és a hozzá tartozó templom a romantikának a gótikus formaelemeket alkalmazó irányzata szerint készült.

kolostor veszprem angolkisasszonyok archivA templom lábazata homokkőből épült, a bejárat keretét és lépcsőjét pedig almádi vörös kőből faragták.

    Kerámiából készült az ajtó fölötti ornamentika, a szobrok, és a szoborfülkék keretezése, a rózsaablakok, a lépcsőzetes attika alatti díszítés, a torony ablakkeretei és rozettái, valamint a fiatornyok süvege.

    A bejárat fölötti aranyozott díszek, valamint a szobortartó konzolok terrakottából (égetett agyagból) készültek. A homlokzati részen a szoborfülkékben Szűz Mária, Szent István és Szent Imre szobra került elhelyezésre.

 A torony harmadik emeletén csúcsíves záródású harangnyílásokat alakítottak ki. A torony négy sarkán fiatornyok ülnek. A nyolcszögű, karcsú, fémlemezes fedésű toronysisak élein kúszólevelek futnak a csúcson elhelyezett keresztvirágig, amely fölött egyszerű kovácsoltvas kereszt áll.

    A harangok a templomtoronyban vannak elhelyezve. A kisharang átmérője 60 cm, rajta csak az öntés évszáma: 1860 és a zárdatemplom építésének éve, valamint a harang anyagából készült feszület látható. A nagyobbik harang 242 kg-os, átmérője 77 cm, a harangon a következő szöveg olvasható: „Öntette Tóth Árpád, Veszprém- Szent András tiszteletére, közadakozásból 1925-ben, Beleznay Etelka zárdafőnöksége idején, kezdeményezte Pósa Endre.

1885-ben az akkori főnöknő Soóky Karolina a zárdatemplomhoz kapcsolódóan kettős kápolnát építtetett Jézus Szíve és a Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére. A felszentelési szertartást Tallián Lázár apátkanonok végezte .A lourdes-i Mária szobor eredetileg a kórus alatt foglalt helyet, és a kápolna felépítése után került át jelenlegi helyére. 1886. május 30-án Pribék István püspök úr áldotta meg. 

A templom három boltszakaszát gótikus keresztboltozattal fedték. A nagy belmagasságú teret szentély zárja le, amely csúcsíves diadalívvel csatlakozik hozzá, bordás boltozatú, sokszögű.

A két lépcsővel megemelt szentélyt korábban kovácsoltvas áldoztatórács választotta el a hajótól. Az új liturgiához igazodó szembemiséző oltár elhelyezésekor ezt eltávolították.

    A romantikus ízléssel kialakított eredeti oltár alapépítménye vörösmárvány tömb, vakmerő ornamentikával. Ezen áll a szentségtartó, melyet csúcsíves nyílásban elhelyezett levél- szalagminta díszít és kétszárnyú ajtó zár.

A főoltár szobra az Imaculata-t ábrázolja (ismeretlen olasz művész alkotása). A szobrok gipszből készültek, az oltárépítmény terrakotta. A szoborfülkében álló Szűz Mária szobor két oldalán Szent Péter és Szent Pál szobrai állnak. A szoborfülkét rózsainda díszítés keretezi, a szemöldökpárkányon kúszólevélsor fut és keresztvirág zárja azt.

 A főoltár színes üvegablakai valószínűleg magyar szenteket ábrázoltak. Ezeket Szlanár Miklós készítette. Sajnos a II. világháború alatt ezek megsemmisültek. A későbbiek során jótékony adakozók támogatása által készültek el az új üvegablakok. A szentélyben a Szentháromságot, az oratórium felöli részen a Szent családot, a kápolna felöli oldalon Szent Józsefet és Szent Erzsébetet ábrázoló színes üvegablakok láthatók.

   A támpillérekről karcsú faloszlopok indulnak. Folytonosságuk megszakad, szoborfülkéknek adva helyet., melyeken apostol-szobrokat helyeztek el. A szobrok fölötti baldachinról fut tovább a faloszlop, majd a glóriás angyaloktól indulva fokozatosan szétválik a hevederre és a bordákra.

A gótikus formaelemekkel díszített sárgaréz lámpák valószínű a századfordulón, a villany bevezetésekor készültek.

 1922-ben aktuálissá vált a templom restaurálása. Az építészek: Fabb Károly, Héjj Imre, Molterer János, Bazsi Gyula, a szobrász Homori Béla, a festő Jelinek Sándor, az üvegfestő művész Zsellér Imre, és Gombor József villanyszerelési vállalkozó díjtalanul dolgoztak. 1924 szeptemberében Kránitz Kálmán püspök úr szentelte fel az újjáépített Jézus Szíve kápolnát. A szentmisén Gaál Sándor, a város zenei életének vezető egyénisége orgonált és közreműködött az Angolkisasszonyok Intézetének énekkara. A templom déli falához épített kápolna fedése nyomott csúcsíves hevederes dungaboltozat. A hajó nyugati végéhez egy lépcsőfokkal megemelt sokszögzáródású szentély kapcsolódik, fölötte gótikus bordás boltozat. A szentélyt lezáró fal csúcsíves nyílásába „Jézus Szíve”-t ábrázoló üvegablak került beépítésre. A kápolna szentélye mellett jobbra a gyermek Jézust karján tartó Szt. Jószefet ábrázoló szobor áll, míg bal oldalán a keresztelőkút található. Az északi hosszú falon – a három boltszakasz tengelyében- csúcsíves nyílás kapcsolja a bővítményt a templom teréhez. A hajó keleti falán terméskő keretben Szűz Mária szobra látható.

 A padlóburkolat átlósan fektetett kehleimi kőlap.

    A főbejárattól balra egy kis fülkében a fájdalmas Szűzanya szobra állt. M. Soóky Karolina főnöknő hozatta 1880-ban a Müncheni Műintézetből. Ismeretlen szerző alkotása. Jelenleg az oldalbejárat felöli folyosón található.

    A templom hátsó boltszakasza alatt, a falba befogott öntöttvas konzolok és kör keresztmetszetű öntöttvas oszlopok tartják a kórust. A karzatot a hajó felé díszes kovácsoltvas korlát zárja le amelynek egyes szerkezeti elemei a 19. század második felének új anyagokat kereső törekvéseit idézik.

    1933-ban M. Ghimessy Mária házfőnöknő orgonát készíttetett 7000 arany pengőért Pécsett Angster József és Fia Orgona- és Harmóniumgyárban. A 447 sípból álló légnyomatú csőrendszerű orgona a kóruson található.  A két manuál 54 billentyűzetű játszóasztal az orgona előtt van elhelyezve. A villamos fujtató a toronyfülkébe került .

    1943-ban a tanítóképző indulásának 50 éves évfordulójára új márvány tabernákulum 

(szentségház) készült fém ajtóval. A tabernákulum két oldalán elhelyezett márvány fülkesorban a négy evangélista szobra található, melyek az oltárnál jóval korábbi eredetűek.

  1. április 30-án ünnepélyes szentmise keretében Mindszenty József püspök szentelte fel.

    1948-ban megkezdődött Magyarországon a szerzetesi intézmények államosítása. Az angolkisasszonyok temploma augusztus 01-vel plébániatemplom lett.

    1960-ban a templom felszentelésének 100. évfordulójára elkészültek az új faragott stáció képek, melyek Sugár Béla faszobrász alkotásai.

A Regina Mundi Plébánia Alapítása

A plébánia alapításával Mindszenty József hercegprímás 1944. évben megfogalmazott kívánságát sikerült megvalósítani, hogy „ a Jeruzsálemhegy és a Nádortelep önálló plébánia legyen”.

    Dr. Meggyesy Schwartz Róbert apát-kanonok 1948. július 10-én vetette fel az önálló plébánia megalapításának gondolatát. Tervének megvalósítását Dr. Kögl Lénárt volt püspöki számvevő és Tóth László valamint Illés Béla hittanárok támogatták, akik a volt püspöki jószágkormányzóságon laktak. Elgondolásuk szerint a júniusban államosított Angolkisasszonyok Intézetének templomából lehetséges plébániatemplomot kialakítani. Terveiket több egyeztetés után az akkori püspök, Dr. Bánáss László püspök is jóváhagyta.

    A plébánia alapító levelét 1848. július 31-én adták ki. Teljes szövege a következő:

„Bánáss László Isten irgalmából és az apostoli szentszék kegyelméből veszprémi püspök-423-501/1948. sz.- a Teljes Szentháromság Nevében! Isten dicsőségére és a halhatatlan lelkek javára új plébániát szervezek székvárosomban, Veszprémben és azt a Boldogságos Szűz Mária, a Világ Királynője különös oltalma alá helyezem. Ezzel a Boldogságos Szűz iránti mély hálámat és ragaszkodó gyermeki szeretetemet akarom kimutatni, de egyúttal az új plébániát is papjaival és híveivel az ő hatalmas pártfogásába helyezni. Az új plébánia határai: Óvári utca, Dózsa György utca a Szent István-völgy-hídig, úgy, hogy a nevezett utcák közepén vonul a határ. A Völgy-híd már nem tartozik ide, a határ a Fejes völgynek a városhoz eső felső vonalán fut, egyenesen a Vámosi határig. A másik oldalon a határ a Megyeház utcán és a Plasszer-sétányon vonul végig. Mindig a közepén, egészen a temető felső kapujáig, onnét a temető alsó kerítését követve a Füred felé vezető Őrs útig és tovább folytatását képező és a Balatonhoz vezető országút egészen a város határáig. Az új plébániatemplom megépítéséig az Angolkisasszonyok templomát jelölöm ki plébániatemplomnak, amelyet az Angolkisasszonyok készségesen a hívek rendelkezésére bocsátottak, és amely nagylelkűségért itt is hálás köszönetet mondok.

A plébániát közösségben élő világi papokra bízom és a plébánia első vezetőjévé Tóth László hittanárt nevezem ki. Az új plébánia hivatala, valamint a plébániai papság lakása a Komakút-tér és Ranolder utca sarkán lévő püspöki épületben nyert elhelyezést. A plébánia folyó évi augusztus hó elsejével kezdi meg működését, és ezen naptól kezdve anyakönyveket vezet. A plébánia területén felállítom a Világ Királynőjéről elnevezett egyházközséget, a külön rendeletben körvonalazott irányelvek szerint. Az új plébánia a Veszprém városi esperesi 

kerülethez tartozik. Isten áldását kívánva az új plébániára és azt ajánlva a Szűzanya pártfogásába, mélységes hálával örömömnek adok kifejezést, hogy a török időkben elpusztult, kb. ugyanazon területen fekvő régi Szent Miklós plébánia most annyi évszázad után, ismét megkezdi áldásos működését. 

Kelt Balatonfüreden, 1948 évi, július hó 31-én, Szent Ignác ünnepén. László sk. Püspök.

1948. augusztus 01-én kezdte meg működését az új plébánia. A kinevezett új plébános Tóth László, munkatársa Illés Béla hittanár volt, akinek segítségével elkezdték az új egyházközség szervezését.

1950. június 06-án a helyi hatóságok bejelentették, hogy az angolkisasszonyok zárdáját államosítják és a nővéreknek el kell hagyniuk az épületet. Még ebben az évben Illés Bélát is elhelyezték, egy megüresedett plébániára. Éveken keresztül Dr. Csontos Gyula számvevő segített, hogy a plébánia működése zökkenőmentes legyen.

1954-ben végre megoldódott a káplán kérdés és Czuczai Lászlót helyezték a Regina Mundi templomba káplánnak.

1955-ben a háborúban összetört színes üvegablakok helyére újakat készíttettek Budapesten. Így került a szentélybe a három színes ablak.

1955 nyarán 30 taggal templomi vegyes kar alakult az új kántor vezetésével.

1956-ban a plébánia nagy átalakítási munkálatok után a Dózsa György u. 5. szám alá került, mert a püspöki jószágkormányzóság épületét is államosították.

1957-ben káplánváltás történt. Czuczai Lászlónak politikai célzatú prédikációi miatt menekülnie kellett. /Svájcba távozott./ Helyére Móring József került.

1959-ben Tóth László plébánost felmentették a plébánia vezetése alól. Indoklásként az állam és egyház közötti békés viszony megőrzését jelölték meg, amelyet magatartásával a plébános megsértett. Helyére Szitár Ferenc plébános került. Ez évben kezdődött meg a templom belső felújítása, festése.

1960 a templom felszentelésének 100 éves évfordulójára restauráltatták az oltárt. A jubileumi készülődés jegyében készült el az új faragott keresztút. Alkotója Sugár Béla budapesti szobrász. A régi reprodukciós stáció képeket a vöröstói templomnak ajándékozták.

1962-ben Móring József helyére Rózsa Gyula került káplánnak.

1963-1964-es év a templomtatarozás jegyében zajlott.

1965-ben újabb segédlelkész-csere történt. Rövid időre Csere Sándor került a Regina Mundi templomba káplánnak, akit 1966-ban Szerenka Miklós káplán követett.

1967-ben felújították a templom fűtését 1968 februárjában már az új központi fűtéssel melegítették a templomot.

1970-ben az orgona teljes felújítása vált szükségessé, melyet el is végeztek.

1971-ben kifestették az oldalkápolnát és új, egyszerű oltár került a régi, elöregedett helyére. Ez év decemberében Szitár Ferenc plébános betegségére hivatkozva felmentését kérte a szolgálata alól.

1972 március végéig Szerenka Miklós káplán egyedül látta el a plébániát, azonban hamarosan őt elhelyezték és így fordulhatott elő, hogy két hónapig nem volt a Regina Mundi plébániának kinevezett papja. Nyugalmazott plébánosok, káplánok kaptak ideiglenes megbízást a feladatok elvégzésére. Május végén Varga István zirci káplánt helyezték a plébániára. Augusztus 20-án pedig Huchthausen Lajost nevezték ki plébánosnak.

1973 júniusában ünnepelte Huchthausen prépost úr az aranymiséjét. Júliusban Dr Lékai László apostoli kormányzó az esti szentmise keretében Mail Józsefet diakónussá szentelte. Hálaadó szentmisével emlékeztek a plébánia alapításának 25. évfordulójáról.

1974-ben hangerősítő készüléket szereltek fel a templomban.

1976-ban sor került a harangok villamosítására és két üvegablak került pótlásra. Mindkettő a hadiesemények során semmisült meg. Az egyik új üvegablakot Szent József képével Weninger József készíttette elhunyt feleségének emlékére, eredeti francia üvegből. A másik Szent Erzsébetet ábrázoló színes üvegablak a hívek adományokból készült. Az elhunyt Solymosi József templomatya helyére a képviselőtestület jelölése alapján Kádár László megyéspüspök Kloó Józsefet nevezte ki templomatyának.

1981 júniusában Varga István káplán helyére (akit két évre Rómába kiküldtek), Dr. Léber Mihályt helyezte ide a püspökatya.

1982-ben Huchthausen Lajos atya 82 évesen nyugdíjaztatását kérte, helyére Tóth László segédpüspököt (egykor a Regina Mundi plébánia megalapítóját) nevezték ki. Májusban Dr Léber Mihályt Budapestre helyezték és helyére Somlai Péter került káplánnak. November 28-án szerelték fel a kápolnába a Jézus Szíve ablakot, melyet Benedek Imre és felesége készíttetett.

1983 júniusában Huchthausen Lajos címzetes prépost, tiszteletbeli kanonok gyémántmiséjét mutatta be a zsúfolásig megtelt templomban.

1984-ben kezdődött meg a plébánia épületének nagyszabású tatarozása: átépítették a külső vízelvezető árkot; a kápolnában lévő padokat szétvágtak és középen átjáró utat nyitottak; új reflektorokat szereltek fel; a szentélyben új oltárt, székeket és liturgikus tárgyakat helyeztek el, és kicserélték a márványpadozatot, valamint a felvezető lépcsőt. A következő év januárjában szerelték fel a főbejárat kétszárnyú kovácsoltvas ajtaját, melyet Jákói Dénes lakatos készített Dragovits Tamás tervei alapján. A főoltárt Csonka János festő festette és aranyozta.

1985-ben a templom 125 éves jubileumán ünnepelte Tóth László plébános az aranymiséjét.

Személyi változások is történtek: Dr Pápai Lajos lett az új plébános,  Szalai Jeremiás pedig az új káplán. A templom külső tatarozása és a régi plébánia eladása, az új plébánia rendbehozatala Dr Pápai Lajos nevéhez fűződik.

1990-ben Szalai Jeremiást elhelyezték és helyére Sass Rudolf érkezett, aki nem egészen egy évig szolgált a plébánián.

1991 márciusában Dr Pápai Lajost győri megyéspüspöknek nevezték ki. Áprilistól Dr.Varga István lett a Regina Mundi plébánosa, aki mellé augusztusban Földi István újmisés kispap érkezett káplánnak.

1992-ben legnagyobb beruházás a templomtető cseréje volt. Ebben az esztendőben az angolkisasszonyok a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola területéből 140 m2 lakrészt kaptak vissza az önkormányzattól, amit átépítették.

1993 januárjában a felszentelt „mini kolostorában” négy angolkisasszony nővér kezdte meg áldásos életét. Molnár Edit nővér lett a házfőnök, aki hitoktatott, ha szükség volt rá kántori teendőket is ellátott. Pollmann Apollónia nővér a sekrestyési szolgálatot vállalta. Hűséges segítőtársa az imádságos, szelíd természetű Bérczesi Matild nővér volt.

1994-ben Dr Varga Istvánt a veszprémi szeminárium rektorának nevezték ki. A plébánia vezetésével Tóth Gyulát bízták meg. Ebben az évben alakult meg a  Schola Regina a Regina Mundi templom liturgikus kórusa Kreschka Károly kántor és Tóth Gyula plébános támogatásával. Karvezetőjük Rostetterné Nagy Rita lett.

1995-ben készültek el a főhajó új padjai Tóth László nyugalmazott segédpüspök kezdeményezésére, Vándorfi Viktor tervei és felügyelete szerint. Tóth László ebben az esztendőben ünnepelte templomunkban gyémántmiséjét. Ez évben Földi István káplán helyére Sabjanics Miklós került, aki két évig szolgált a Regina Mundi plébánián.

2000–ben végezték el a templom teljes belső felújítását. A munkálatokat Hoffman András irányította. Debreczenyi János és felsége a Lurdes-i Szűzanya fölötti kerek üvegablakot adományozta a templomnak, amely Szűz Máriát ábrázolja. (B. Kiss Botond üvegfestő művész alkotása).

Megalakult plébániánkon a Karitász plébániai csoport, és megjelent a Regina Krónika első száma.

2001 szeptemberében az egyházközség képviselőtestülete megköszönte dr Borián Árpádnak, hogy 15 éven keresztül lelkiismeretes világi elnöke volt és köszöntötte az új elnököt Stumpfhauser Józsefet. Ebben az esztendőben Kloó József templomatya idős korára hivatkozva lemondott erről a tisztségről. Az egyházközség képviselőtestülete Hanis Ferencet választotta és kérte fel erre a szolgálatra.

2002 első felében sor került a főoltár restaurálására. A munkálatokat alapos feltárás előzte meg. A restaurátorok Jeney Zoltán vezetésével igényes munkát végeztek.

2003-ban elkezdődött az új plébánia építése, hogy a régi épület közösségi házzá alakulhasson át.

2005 őszén az örök hazába költözött Molnár Edit angolkisasszony nővér, aki jelentős személyisége volt a veszprémi keresztény közösségnek. Ugyancsak elment Barasics Margit Natalia, isteni szeretet leánya nővér, aki hosszú ideig látta el templomunkban a sekrestyési teendőket. Megtörtént az új plébánia épületének birtokbavétele.

2006 februárjában indult az „ovismise”, mely a közösségi életben újdonságot jelentett. A nyár folyamán a közösségi ház felújítási munkálatait sikerült elvégezni. Több lelkiségi és imaközösség is működik a plébánia területén: Rózsafűzér Társulat, Karitasz-csoport, bibliaóra, egyetemi lelkészség, Kolping család és Cursillo lekiségi mozgalom, a Schola Regina kórus, ifjúsági hittancsoport, családközösségek.

2007 nyarán ünnepelte Tóth Gyula plébános ezüstmiséjét a Regina Mundi templomban.

2008 augusztus 01-jén a plébánia alapításának 60. évfordulóján hálaadó szentmisét mutattak be. Júniusban Borián Tibor atya aranymiséjét tartotta a templomunkban, ahol 50 évvel ezelőtt az első miséjét is mondta, és ahol éveken keresztül rendszeresen misézett, míg Budapestre nem helyezték.

2009 szeptemberében befejeződött a templom külső felújításának első üteme, a torony cseréje és a homlokzati rész felújítása. A tervezési és a kivitelezési munka nagy körültekintéssel, a restaurátorok és Martonné Szilas Katalin felügyeletével készültek.

2009. október 27-én, 53 éves korában, az örök hazába költözött Tóth Gyula szeretett plébánosunk. Dr. Márfi Gyula érsek atya azonnali hatállyal, László Dezsőt nevezte ki ideiglenes kisegítő lelkipásztornak.

2010. november 1-jén sokak örömére László Dezső megkapta plébánosi kinevezését a Regina Mundi plébániára. Életére és szolgálatára Isten áldását kérjük.

Plébánosok 1948. augusztus 01-től

Tóth László

Szitár Ferenc

Huchthausen Lajos

Tóth László

Dr. Pápai Lajos

Dr. Varga István

Tóth Gyula

László Dezső

Dr. Csernai Balázs

1948-1959

1959-1971

1972-1982

1982-1985

1985-1991

1991-1994

1994-2009

2009-2020

2020-

Káplánok

Czuczai László

Móringer József

Rózsa Gyula

Csere Sándor

Szerenka Miklós

Dr. Varga István

Dr. Léber Mihály

Somlai Péter

Szalai Jeremiás

Sass Rudolf

Sabjanics Miklós

1954-1957

1957-1962

1962-1965

1965-1966

1966-1972

1972-1981

1981-1982

1982-1985

1985-1990

1990-1995

1995-1997

Utcanévjegyzék

Ács u.
Áfonya u. (Szabadság ltp.)
Alsóerdő u. (Szabadság ltp.)
Átrium köz
Baláca u.
Berkenye u. (Szabadság ltp.)
Billege u.
Boróka u. (Szabadság ltp.)
Borsos József u.
Botev u.
Búzavirág u.
Ciklámen u. (Szabadság ltp.)
Csákány u.
Csermák Antal u.
Csermák lépcső
Csikász Imre u.
Dózsa György u. (páratlan oldal)
Dugovics u.
Egry József u.
Egyetem u.
Endrődi Sándor u.
Erdősáv u. (Szabadság ltp.)
Erzsébet liget
Erzsébet sétány
Fejesvölgy u.
Füredi út
Gátfő u.
Gulyadombi sétány
Hajlat u.
Harmat u.
Hóvirág u.
Hunyadi u.
Ifjúság u.
Iskola u.
Jogar köz
József Attila u.
Kádár u.
Kálistó u.
Kard köz
Kaszavölgyi u. (Szabadság ltp.)
Kemecse u.
Kert u.
Kígyó u.
Kinizsi u.
Kisfaludy Sándor u.
Kiskőrösi u.
Komakút tér
Korona köz
Kőbánya u.
Kőhíd u.
Kupa u.
Malomkő u.
Móricz Zsigmond u.
Nárcisz u.
Óvoda u.
Ördögárok u.
Paál László u.
Palást u.
Pázmándi u.
Pöröly köz
Sarok u.
Sorház u.
Stadion köz
Stadion u.
Szegfű u.
Szél u.
Takácskert u.
Vajda János u.
Vámosi út
Victor Hugo u.
Wartha Vince u.
Zrínyi u.