Preambulum

Jelen weboldal látogatói megismerkedhetnek a Nyolc Boldogság Közösség által közzétett tartalommal. Az oldalon a Közösség szellemi termékei kerülnek megjelenítésre, illetve harmadik fél esetén a tartalom tulajdonosának kifejezett hozzájárulásával.

Megjelenítésre kerülhetnek továbbá olyan publikus tartalmak, melyek már elérhetőek online, a Megállón csupán rámutatunk – linkeléssel vagy beágyazással – ezen tartalmakra.

A honlapot tervezzük bővíteni és szeretnénk folyamatosan  hírt adni a projekt állásáról, melyet itt érsz el: A megálló menetrendje

A nagyobb mérföldköveket a Nyolc Boldogság Közösség facebook oldalán is megosztjuk. Amennyiben igényt tartasz a kapcsolattartásra, kérjük, kövesd facebook oldalunkat. https://www.facebook.com/NyolcBoldogsagBudapest/

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Nyolc Boldogság Közösség-Budapest (cím: 1094 Budapest, Bokréta u. 35) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a megallo.nyolcboldogsag.hu, weblapon minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi előírásaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen tájékoztató célja, hogy a honlap látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és ezeket milyen jogalappal tesszük. A közérthetőség megőrzése érdekében, a pontos jogszabályi előírások külön pontban, jelen tájékoztató végén kerülnek felsorolásra.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domainre terjed ki:

2. Az adatkezelő

Név: Nyolc Boldogság Közösség-Budapest

Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 35.

Adószám: 19135416-1-43

Nyilvántartási szám: 00001/2012-122

Telefonszám: +36/ 1 215 65 08

Képviselő: Schuschnigg Theresia

E-mail: theresia@nyolcboldogsag.hu

Honlapcím: https://beatitudes.org/hu/

Kapcsolatfelvétel: https://beatitudes.org/hu/kapcsolat/

A szervezet a Magyar Katolikus Egyház által nyilvántartásba nem vett belső jogi személy, amely jogi személyiséggel rendelkezik.

Továbbiakban mint Közösség kerül megemlítésre.

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

A Közösség nem folytat olyan tevékenységet, illetve ezen oldal jelenleg nem kezel olyan személyes adatokat, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a megallo.nyolcboldogsag.hu címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. A változások a https://megallo.nyolcboldogsag.hu/adatkezeles oldalon kerülnek frissítésre.

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

A weboldalon nem történik adatgyűjtés a háttérben. Ezért nincs cookie elfogadó pop-up az oldalon. A cookiek mind az adományozás folyamatához kapcsolódnak, melynek tudomásul vétele és a cookiekhoz való hozzájárulás engedélyezése egy kötelezően elfogadandó mező az adományozás végbemeneteléhez.

4. A weboldalon használt technológiák

5. Sütik („Cookies”)

5.1. Általánosságban

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsenek a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköz tárol, amiről a weboldal meg lett nyitva. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az eszközön. Fontos kiemelni. a sütik mindig lokálisan, az eszközön tárolódnak.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenység meggátolható valamint az egyes weboldalak korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlok is törölhető, ennek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad tájékoztatást. A leggyakrabban használt böngészők sütikkel kapcsolatos leírása:

Chrome: Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban
Firefox: Információ a sütikről Firefox-hoz ,
Microsoft Edge: Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.
Safari: Manage cookies and website data in Safari on Mac

5.2. A megallo.nyolcboldogsag.hu sütijei

Jelen oldalon nem folytatunk adatgyűjtési tevékenységet. A legtöbb weboldalon megtalálható követő és elemző cookie-k a megallo.nyolcboldogsag.hu-n nincsenek az oldalba beágyazva.

Ellenben az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) sütit helyezhetnek el az oldal látogatójának a számítógépén, melyek azonban nem tőlünk származnak és minden oldalon azonosak. Ezen sütik teszik lehetővé, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal amikor megosztunk valamit facebookon, újra belépnünk.

5.3. A megallo.nyolcboldogsag.hu-n használt sütik listája

Cookie NeveAz adatok hova kerülnek elküldésre?Részletes leírásElévülésForrás
__stripe_midNagy-Britanniában, ami EU-adatkezelési szempontból megfelelő. A stripe itt adja tovább a banknak a fizetési megbízást.Ez a süti a weboldalon történő bankkártyás fizetéshez nélkülözhetetlen. A szolgáltatást a Stripe.com biztosítja, amely online tranzakciókat tesz lehetővé anélkül, hogy elraktározna bankkártya információkat.1 évhttps://js.stripe.com/v3/?ver=2.9.5
__stripe_sidNagy-Britanniában, ami EU-adatkezelési szempontból megfelelő. A stripe itt adja tovább a banknak a fizetési megbízást.Ez a süti a weboldalon történő bankkártyás fizetéshez nélkülözhetetlen. A szolgáltatást a Stripe.com biztosítja, amely online tranzakciókat tesz lehetővé anélkül, hogy elraktározna bankkártya információkat.1 naphttps://js.stripe.com/v3/?ver=2.9.5
elementorHollandia, ami EU-adatkezelési szempontból megfelelő.A süti a weboldal editálására szolgáló modulhoz kapcsolódik.törlésighttps://megallo.nyolcboldogsag.hu/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
m.stripeAmerikai Egyesült Államok. EU-n kívüli, névtelen adat.Ez a süti arra szolgál, hogy megállapítsa milyen típusú készüléken (mobil / asztali monitor) jelenjen meg az oldal2 évhttps://m.stripe.network/inner.html

6. Adatok tárolása

6.1. Személyes adatok megadása

A weboldalon a következő személyes adatokat kell megadni adományozáskor:

Jelenleg nincs lehetőség személyes adatok megadására.

6.2. Hol tárolódnak a személyes adatok

6.3 Adatbiztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vesszük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot. Bár jelenleg nem tárolunk személyes adatokat (lsd.6.1), mindent megteszünk az adatok jövőbeni biztonsága érdekében. Ez konkrétan az alábbiakban nyilvánul meg:

7. Az oldalon megjelenő személyek jogai

7.1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Megálló látogatói jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

Az adatkezelési szabályzat 6. pontjának megfelelően kijelentjük, hogy jelenleg nem tárolunk személyes adatokat, így arról tájékoztatást sem tudunk adni.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Az oldalon említésre került személyek jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítésre kerüljenek a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

7.3. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül köteles az Adatkezelő törölni a személyek kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adat közölve lett, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A megemlítésre került személy jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Adományozó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adatok közölve lettek, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, digitális formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.6. Tiltakozás joga

Az oldalon említésre került személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelés jogalapja nem jogos érdek, a személyes adatok nem kezelhetőek tovább, kivéve, ha bizonyításra kerül, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az említésre kerüllt személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Mivel nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot nem tudjuk biztosítani.

8. Panasz esetén

Az adatkezelés nagy felelősség. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak az abszolút minimálisan szükséges adatok megadását kérjük. A nálunk tárolt személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük (lsd 6.pont). Amennyiben a honlap látogatója vagy az adományozó mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatok védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük, írjon a versegi.beata@nyolcboldogsag.hu email címre.

Amennyiben az adomany.punya.hu az adatkezelési elveket megsértené, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége itt található).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

9. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor az alábbi jogszabályok lettek figyelembe véve

A sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) került figyelembe vételre.

10. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2021. március 25-én lép hatályba. Amint új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, jelen dokumentum felülvizsgálatára kerül sor. Jelen adatkezelési szabályzat tartalma a felülvizsgálat fényében kerül módosításra. Ha az adomány.punya.hu jelen dokumentumban nem részletezett marketing eszközöket vagy statisztikai jellegű adatgyűjtést vezetne be, úgy a dokumentum tartalma szintén frissítésre kerül.